Анализи и извештаи

Извештај од анализата на е-трговијата: „Преглед на Е-трговијата во Република Северна Македонија и споредба со земјите од Западен Балкан и Европа, 2023 година”

Анализата на прогресот на е-трговијата во балканските земји е направена со помош на податоците од Еуростат, каде што анализиран е напредокот во однос на претходната година, но и во однос на европските земји за користењето на интернетот, за активностите кои се прават на интернет, колку се користи интернетот за онлајн купување, што и од каде се купува онлајн? Направена е и анализа на вредноста и бројот на напарвените трансакции со платежни картички од Македонци и странци, кон домашни и странски интернет продажни места за Република Северна Македонија. Користени се податоците на Народната Банка на Република Северна Македонија за бројот на интернет продажни места. Направена е и емпириска анализа за уникатниот број на активни е-трговци од страна на АЕТМ. Анализирана е и искористеноста на потенцијалот за раст на е-трговијата.

Преземете го извештајот и стекнете информации поврзани со:

 • Користeње интернетот и активности кои најмногу се практикуваат – Колку и како го користат интернетот балканските е-корисници во споредба со европските?
 • Онлајн купување – Колку од интернет корисниците купуваат онлајн и што купуваат? – Споредба на балканските е-купувачи со европските.
 • Растот на е-трансакции во 2022 во споредба со 2021 година и првата половина од 2023 година според податоците од НБРСМ.
 • Структурата на трансакциите според потеклото на картичката и уредите (АТМ, ПОС, онлајн).
 • Раст на понудата – расте бројот на новоотворени е-продавници според податоците на НБРСМ.
 • Резултати од спроведената емпириска анализа бројот на е-трговци со методологија за проверка на активни и уникатни е продавници.
 • Потенцијалот за прогрес на е-трговијата – Logistic Performance Index (LPI) и Network Readiness Index (NRI).
 • Иницијативи на АЕТМ за раст и развој на е-трговијата во Македонија и регионот.

Бесплатен примерок за членки!

Поддржано од:

Извештај од анализата на е-трговијата:“Е-трговијата во Република Северна Македонија и споредба со регионот и европските земји, 2022 година”

Каков е прогресот на е-трговијата од страна на побарувачката? Колку сме подготвени за купување онлајн? Колку, што, колку често, од каде и во колкав износ се купува онлајн? Каков е прогресот на страната на понудата, колку се подготвени компаниите? Колку практикуваат е-продажба? Дали е направениот прогрес доволен? Во оваа анализа, покрај споредба со претходната година, правиме споредба и со европските земји со посебен фокус на соседите. Кои се предизвиците и бариерите на е-трговците според спроведениот прашалник? Колку го искористуваме потенцијалот на дигиталната револуција и пошироко?

Преземете го извештајот и стекнете информации поврзани со:

 • Користeње на интернетот и активности кои најмногу се практикуваа – профил на македонскиот е-корисник и споредба со европскиот и балканскиот.
 • Онлајн купување – профилот на македонскиот е-купувач и споредба со европскиот и балканскиот.
 • Проблеми при купувањето и бариери за купување онлајн.
 • Нивото на дигиталните вештини на Македонците во однос на Европејците и Балканците.
 • Растот на е-трансакции во 2021 во споредба со 2020 година и првата половина од 2022 година според податоците од НБРСМ.
 • Структурата на трансакциите според потеклото на картичката и уредите (АТМ, ПОС, онлајн).
 • Подготвеност на компаниите за е-продажба и вршење на е-продажба
 • Раст на понудата – расте бројот на новоотворени е-продавници.
 • Резултати од спроведениот прашалник на е-трговците – бариери и предизвици во е-трговијата.
 • Потенцијалот за искористување на дигиталната револуција – Network Readiness Index (NRI)

Бесплатен примерок за членки!

Поддржано од:

Видео презентација на клучните сознанија од Анализата на е-трговијата 2022 – АЕТМ, Д-р Нина Ангеловска

“Преглед на е-трговијата во Република Северна Македонија и споредба со регионот и европските земји 2021”

Какво е влијанието на COVID-19 врз развојот на е-трговијата во Северна Македонија? Колкав е растот на онлајн трансакциите во 2020 година и колку овој раст е задржан во првото полугодие од 2021 година по олабавување на рестриктивните мерки? Кој е профилот на македонскиот е-купувач и корисник споредено со регионот и Европа? Каков е потенцијалот за раст и развој на македонската е-трговија?

Преземете го извештајот и стекнете информации поврзани со:

 • Растот на е-трансакции поттикнати од COVID и понатамошниот развој
 • Обемот и вредноста на онлајн трансакциите во 2020 година и првата половина од 2021 година според податоците од НБРСМ
 • Структурата на трансакциите според потеклото на картичката и уредите (АТМ, ПОС, онлајн)
 • Колкав е бројот на новоотворени е-продавници
 • Состојбата со ИКТ во домаќинствата и деловните субјекти и нивна споредба со европските земји
 • Потенцијалот за развој на е-трговијата според релеватните индекси UNCTAD B2C Ecommerce Index и Network Readiness Index (NRI)
 • Профилот на македонскиот е-корисник и е-купувач и споредба со балканскиот и европскиот
 • Иницијативите и проектите на АЕТМ за унапредување на е-трговијата

Бесплатен примерок за членки!

Поддржано од:

Видео презентација на клучните сознанија од Анализата на е-трговијата 2021 – АЕТМ, Д-р Нина Ангеловска

Извештај од анализата на е-трговијата во Република Северна Македонија – “Анализа на напредокот на е-трговијата во период 2017-2019 година со посебен осврт на влијанието на COVID-19 врз развојот на е-трговијата во 2020 година.”

Каков е прогресот на предусловите за развој на е-трговијата во Р.С.Македонија [2017-2019]? Каква е состојбата со е-трговијата во РСМ 2017-2019 и споредба со европските земји? Какво е влијанието на COVID-19 врз е-трговијата, кои се можностите и предизвиците?

Преземете го извештајот и стекнете информации поврзани со:

 • Индекси кои го оценуваат потенцијалот на Р.С.Македонија за развој на е-трговијата?
 • Растот и развојот на е-трговијата?
 • Запознајте се со македонскиот е-купувач: Каде и што најчесто купува, колку се троши по нарачка…
 • На кое ниво се дигиталните вештини на Македонците?
 • Растот на е-трговијата во време на COVID-19 пандемија
 • Влијанието на COVID-19 врз македонските е-трговци
 • Влијанието на COVID-19 врз потрошувачките навики
 • Преглед на реализираните препораки од 2018 и нови препораки за забрзување на развојот и растот

Бесплатен примерок за членки!

Поддржано од:

Извештај од анализата на е-трговијата во Република С.Македонија – “Моментална финансиска големина, потенцијал, предизвици и препораки за развој на е – трговијата.”

Кој е концептот на продажба, дали се поседува физичка продавница или е чиста електронска трговија? Дали се врши наплата на врата или пак трансакциите во поголем обем се извршуваат преку електронската продавница?

Купете ја целата анализа за да дознаете повеќе за:

 • Целосен приказ за моменталната состојба на е-трговијата во државата
 • Информации корисни за формирање на развојна стратегија
 • Финансиските извештаи и перформанси на сите регистрирани е-трговци
 • Преглед на конкуренција
 • Дефинирање на предизвици по сегменти
* Истражувањето за електронска трговија во С. Македонија во 2019 година е реализирано од Асоцијација за е-трговија на Македонија, Агенцијата за истражување и консалтинг Инсајдер ИД и Бонитетната агенција Таргет Груп.

Бесплатен примерок за членки!

Поддржано од:

Извештај од анализата на е-трговијата во Република Македонија – “Подготвеност, потенцијал, фактичка состојба, бариери и препораки за развој на е – трговијата.”

Како изгледа е-трговијата во Македонија? Колку, како и каде купуваат македонските потрошувачи? Дали преферират да купуваат во Македонија или во странство? Какви платежни методи најчесто се употребуваат?

Преземете го извештајот и стекнете информации поврзани со:

 • Дигиталните вештини во Македонија
 • Предизвиците и бариерите на е-трговците
 • Каква е искористеноста на опцијата за електронско плаќање?
 • Што купувале Македонците најмногу онлајн?
 • Колкава е вредност кон домашни е-трговци?
 • Колку често Македонците купувале онлајн?
 • За што го користат интернетот Македонците и компаниите во Македонија?
 • Каков е индексот за подготвеност за мрежно поврзување на Македонија, индексот за е-трговија и индексот на логистички перформанси?
 • Кои се препораките за унапредување на е-трговијата во Македонија?

Бесплатен примерок за членки!

Поддржано од:
АЈДЕ ЗАЕДНО ДА ПРИДОНЕСЕМЕ КОН ПОДОБРУВАЊЕ НА Е-ТРГОВИЈАТА