Документи

Статут на АЕТСМ
Одлука за анти-монополска пракса
Деловник за работа на УО
Деловник за работа на Собрание
Правилник за членство