Годишни извештаи од работата на АЕТМ

Годишен извештај 2023
Годишен извештај 2022
Годишен извештај 2021
Годишен извештај 2020
Годишен извештај 2019
Годишен извештај 2018