Web 3 – може да се сретне и како Web3 или Web 3.0 – е термин за кој можеби во последно време многу често слушате. Тоа се однесува на моменталното (или идното) развивање на интернетот што промовира децентрализирани протоколи и има за цел да ја намали зависноста од големите технолошки…...