Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии МАСИТ и Асоцијацијата за е-трговија на Македонија – АЕТМ, како организации кои имаат за цел да ги промовираат и застапуваат интересите на компаниите кои работат во доменот на ИКТ и е-трговија заеднички со иницијатива за предлог измена во Законот за данок на додена…...