Македонците најмногу купувале онлајн од продавачи од нашата земја во 2019

Државниот завод за статистика ги објави резултатите за онлајн купување во нашата земја во 2019 година, според кои купувањето онлајн и понатаму расте со забрзано темпо1. Спроведената анкета во првото тримесечие на 2019 година во Република С. Македонија во која испитаниците се изјаснуваат за направените онлајн нарачки и купувања во последните 12 месеци покажува раст од 14%, односно купиле онлајн 35,9% од интернет корисниците, наспроти 31,6% од интернет корисниците во истиот период минатата година.

Колку од Македонците имаат пристап и колку често го користат интернетот?

Интернет пенетрацијата во првото триемесече од 2019 година е зголемена на 81.8% опфат на домаќинствата, наспроти 79,3% во истиот период минатата година. Според резултатите, има подобрување и во начинот на пристап (фиксно широко појасно и мобилно) потребен за обавување на е-трговија. 81,4% од Македонците на возраст 15-74 години употребиле интернет во последните 3 месеци спрема 79,2% во истиот период лани. При тоа 72,9% од Македонците користеле интернет секој ден, наспроти 68,7% лани, при што мажите користеле интернет повеќе (74,9%) од жените (70,8%).

За што го користеле најмногу интернетот Македонците во 2019?

 Македонците интернетот најмногу го користеле на социјалните мрежи и тоа: 70,4% за лично креирана содржина (текст, слики, музика, видеа, софтвери итн.) на веб-страници за да бидат споделени, потоа 70,1% за инстант-пораки, т.е. размена на пораки, на пример, преку Skype, Messenger, WhatsApp, Viber и секако 68,4% за учество во социјални мрежи (креирање корниснички профил, испраќање пораки или други прилози на Фејсбук, Твитер итн.). И понатаму мажите се убедливо повеќе на социјалните мрежи, па така за ставката „ставање лично креирана содржина (текст, слики, музика, видеа, софтвери итн.) на веб-страници за да бидат споделени” учествувале со 73%, наспроти 67,8% од жените.

 

 

 Што купувале најмногу нашите сограѓани?

 Македонците како и во минатата година, најмногу купувале облека и спортска опрема или 35,8%, додека пак, купувале 10,5% производи за домаќинство и 10,4%. електронска опрема.

Од каде купувале најмногу?

 Она што е особено значајно за е-трговците во нашата земја е дека Македонците најмногу купувале онлајн од продавачи од нашата земја (38,8 %). Ако во минатото доминантна онлајн трговија била од продавачите од другиот дел на светот, во 2019 година тоа учество е намалено на 20% и 11% учество на продавачите од ЕУ.